Special application motors

این موتورهای کم ولتاژ مناسب برای هر نیاز بخصوص شرایط زیست محیطی خاص هستند.

۱)موتور های دریایی

۲)موتور معدن

۳)موتور برای مواد غذایی و نوشیدنی۴)موتور مخصوص دماهای بالا۵)موتور استخراج دود ۶)موتور های خنک کننده آب۷)موتور ترمز