کابل

شرکت مهر آوران قادر به  تامین انواع کابل ها می باشد.

انواع کابل:

  1. کابل های قدرت
  2. کابل های کنترل و ابزار دقیق
  3. کابلهاب مخابراتی و کواکسیال
  4. کابل های هوایی و خودنگهدار
  5. کابل های قابل انعطاف