پست موبایل بهترین گزینه برای برق دار کردن اضطراری بارها با توجه به عدم نیاز به تاسیس یک پست جدید است که پس از اتمام عملیات ساخت پست در صورت لزوم می توان آن را به آسانی به محل دیگری جابجا نمود. در مورد برق دار کردن بارهای موقت نیز این پست ها مزیت قابل توجهی در بر دارند. این شرکت قادر به تامین ترانسفورماتورهای مورد استفاده در پست های موبایل قدرت تا ولتاژ ۲۴۵KV و قدرت ۵۰MVA می باشد. البته محدودیت قدرت و ولتاژ مذکور با توجه به محدودیت های تریلر، حمل و نقل و قوانین ترافیکی مطرح می باشد.

ترانسفورماتورهای موبایل

برند های قابل ارائه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY