وظیفه اصلی ترانسفورماتور زمین ایجاد نقطه نوترال برای سمت با اتصال مثلث ترانسفورماتورهای اصلی می باشد. فازهای این ترانسفورماتورها بصورت زیگزاگ متصل شده و می تواند دارای سیم پیچ کمکی برای تغذیه داخلی پست نیز باشد. در صورت نیاز می توان کلید تنظیم ولتاژ در حالت بی باری نیز در سیم پیچ های اصلی برای آن در نظر گرفت. مهم ترین عواملی که باید در طراحی این ترانسفورماتورها در نظر گرفت امپدانس توالی صفر و زمان تحمل اتصال کوتاه می باشد که هر دو بدقت در نظر گرفته می شود.

ترانسفورماتور زمین

یرندهای قابل ارائه:

IRAN TRANSFO-ABB- TAMINI ITALY- MR GERMANY – MESSKO GERMANY